Gemeente Arnhem - gehandicaptenparkeerplaats,

DeArnhemgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Arnhem - gehandicaptenparkeerplaats,.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Bakenbergseweg 64 Op 13 oktober 2023 hebben wij een aanvraag ontvangen voor het reserveren van een individuele gehandicaptenparkeerplaats in de nabijheid van een woning gelegen aan de Bakenbergseweg 64 te Arnhem. De inwoner is houder van een gehandicaptenparkeerkaart en voor bepaalde verplaatsingen aangewezen op het gebruik van een personenauto. Deze persoon voldoet ook voor het overige aan de beleidsregels die door ons zijn vastgesteld voor het aanleggen van individuele gehandicaptenparkeerplaatsen. Wij zijn van mening dat de inwoner zeer gebaat is bij een gehandicaptenparkeerplaats in de nabijheid van het woonadres, voor de periode dat een gehandicaptenparkeerkaart is toegewezen.  Met het aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats (op kenteken) in de nabijheid van de eigen woning willen we de gebruiker daarvan in staat stellen om een actief en mobiel leven te leiden. Het belang van de gehandicapte om een voertuig op de parkeerplaats nabij de woning te kunnen parkeren weegt daarom naar onze mening zwaarder dan het belang hierbij van niet-gehandicapte weggebruikers. De in onderstaand verkeersbesluit genoemde verkeersmaatregelen strekken tot de volgende in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (WvW 1994) genoemde belangen:het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer,Wij zijn van mening dat in deze situatie geen van de andere belangen uit artikel 2 van de WvW 1994 in het geding zijn.   Belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld om over de aanvraag van de gehandicaptenparkeerplaats een zienswijze kenbaar te maken. Er zijn geen zienswijzen kenbaar gemaakt.Op grond van het voorgaande komen wij tot het volgende besluit.BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ARNHEM; gelet op:artikel 18, eerste lid, onderdeel d van de WvW 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990),het bepaalde in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeerhet bepaalde in artikel 15 van de WvW 1994; mede gelet op:het Algemeen mandaat- en volmachtbesluit gemeente Arnhem,Algemeen ondermandaat-, ondervolmacht- en ondermachtigingsbesluit gemeentesecretaris gemeente Arnhem,Ondermandaatbesluit Teams Leefomgeving - Kernorganisatie cluster Wijken en Dienstverlening; b e s l u i t e n:door het plaatsen van een bord overeenkomstig model E6 van bijlage 1 van het RVV 1990 (gehandicaptenparkeerplaats) een gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen in de nabijheid van de Bakenbergseweg 64 te Arnhem;onder het bord E6 een onderbord te plaatsen met daarop het kenteken van het voertuig van de aanvrager.Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem,namens het college,P.J.G.M. van HoofHoofd van de afdeling Vergunning en HandhavingDatum besluit: 13 november 2023; zaaknummer: 3956497.Als u het met deze beslissing niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag waarop deze beslissing is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Uw bezwaarschrift moet u motiveren en ondertekenen en sturen naar:Het college van burgemeester en wethouders van ArnhemPostbus 9200 6800 HA ArnhemAls u de werking van dit besluit daarnaast wilt laten opschorten kunt u de rechter verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht. Uw verzoek om voorlopige voorziening stuurt u in tweevoud naar:De voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland Afdeling bestuursrecht Walburgstraat 2-4Postbus 90306800 EM Arnhem

 

Onderwerp: Verkeer | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deArnhemgids.nl op 18-11-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Arnhem, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deArnhemgids.nl
Redactie deArnhemgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Arnhem
  2. gmb-2023-491034

Gerelateerde berichten